Regulamin wpłat

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Strona internetowa – strona internetowa Fundacji dostępna pod adresem www.czaspomagac.pl;
 2. Fundacja – Fundacja Miej Serce z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, 44-201 Rybnik, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000368135, NIP 642‑314‑31‑06 REGON 241749910;
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki dokonywania darowizn oraz zakładania subkonta;
 4. Podopieczny – dziecko do 18. roku życia, zarejestrowane w Fundacji, dla którego zostało utworzone Subkonto;
 5. Przedstawiciel Podopiecznego – rodzic, pod którego władzą rodzicielską Podopieczny pozostaje lub ustanowiony przez sąd dla Podopiecznego opiekun;
 6. Subkonto – indywidualny profil Podopiecznego w Fundacji służący do zbierania darowizn na rzecz Podopiecznego;
 7. Darczyńca – Użytkownik będący: osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który przekazał Darowiznę;
 8. Serwis pośrednictwa finansowego: payu.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444;
 9. Darowizna – środki pieniężne stanowiące darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji;
 10. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej Fundacji.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Strona internetowa www.czaspomagac.pl stanowi wyłączną własność Fundacji Miej Serce.
 2. Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje na temat działania strony internetowej czaspomagac.pl na adres email: pomagam@czaspomagac.pl
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Każdy Użytkownik wpłacający darowiznę jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 5. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja zajmuje się w szczególności pomocą dzieciom do 18 roku życia.
 6. Fundacja zapewnia zarówno Darczyńcom jak i Podopiecznym pełną dyskrecję w zakresie przekazywanych środków.

 

§ 3 Darczyńcy 

 1. Darczyńcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać darowizny poprzez stronę internetową czaspomagac.pl.
 3. Wpłata darowizny wymaga podania adresu email, na który Fundacja przesyła wiadomości informacyjne o dokonanej wpłacie lub inne ważne informacje. Bez zgody Użytkownika na podany adres email nie będą przesyłane wiadomości mające charakter promocyjny i reklamowy.

 

§ 4 Przekazywanie Darowizn 

 1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Wpłaty na rzecz Fundacji lub Podopiecznych mogą być dokonywane za pośrednictwem przelewu, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazu pocztowego lub innej formy przekazu pieniężnego na rachunek bankowy Fundacji. Wpłat można dokonywać również w siedzibie Fundacji.
 3. Środki pieniężne można także przekazać ofiarując 1% podatku dochodowego przy okazji corocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
 4. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego Darczyńca otrzymuje na podany przez siebie adres email potwierdzenie transakcji, podziękowanie oraz po wyrażeniu zgody, w przyszłości będzie powiadamiany o różnych Podopiecznych Fundacji lub jej działaniach.
 5. Informacje o prowadzonych przez Fundację akcjach dobroczynnych ogłaszane są na stronie internetowej Fundacji, profilach Fundacji utworzonych na portalach społecznościowych, w formie ulotek, plakatów. Informacje te mogą być przekazywane także w ramach akcji promocyjnych, kampanii marketingowych oraz inny sposób pozwalający dotrzeć do jak największej ilości odbiorców.
 6. Informacje o prowadzonych przez Fundację akcjach dobroczynnych na rzecz Podopiecznych wraz z informacją o celach akcji dobroczynnych można w szczególności znaleźć na stronie internetowej Fundacji w zakładce Podopieczni.
 7. Środki pieniężne wpłacane na cele Fundacji lub na rzecz Podopiecznych stają się własnością Fundacji. Środkami dysponuje Zarząd Fundacji.
 8. Środki wpłacane na rzecz Podopiecznych są przypisywane do Subkonta utworzonego dla Podopiecznego.
 9. Subkonto posiada swój indywidualny numer pozwalający na zidentyfikowanie osoby Podopiecznego oraz pozwalający na przypisanie środków pieniężnych wpłacanych na rzecz Podopiecznego do Subkonta.
 10. Środki pieniężne wpłacane na rzecz Podopiecznego przelewem, przekazem pieniężnym lub w ramach przekazania 1% podatku dochodowego przypisywane są do Subkonta na podstawie prawidłowo wskazanego indywidualnego numeru Subkonta, bez przerw między cyframi i dodatkowych znaków. Numer Subkonta jest zamieszczany w profilu Podopiecznego na stronie internetowej Fundacji w zakładce „Podopieczni”. Numer Subkonta można uzyskać również kontaktując się z Fundacją. Numer może być również zamieszczany w ogłoszeniach o zbiórkach prowadzonych na rzecz Podopiecznego zamieszczanych w Internecie, na ulotkach oraz plakatach. W celu dodatkowej identyfikacji przeznaczenia wpłaty zalecane jest wskazanie również imienia i nazwiska Podopiecznego.
 11. W wypadku niewskazania numeru Subkonta, wskazania błędnego numeru Subkonta, braku danych pozwalających na zidentyfikowanie przeznaczenia wpłaty, wpłata dokonana przez Darczyńcę uznawana jest za wpłatę na ogólne cele Fundacji z zastrzeżeniem ust. 12.
 12. Środki mogą być przypisane do Subkonta również w wypadku błędnego podania numeru Subkonta lub jego niepodania, na podstawie oświadczenia Darczyńcy i okazanego przez niego potwierdzenia dokonania transakcji do 90 dni od dokonania tej transakcji.
 13. Wpłaty za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego mogą być dokonywane na ogólne cele Fundacji określone w Statucie Fundacji lub na rzecz Podopiecznego.
 14. Dokonać wpłat w sposób określony w ust. 13 można na głównej stronie internetowej Fundacji lub na stronie internetowej prowadzonej dla profilu Podopiecznego, klikając odpowiedni link.
 15. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem linku zamieszczonego na głównej strony internetowej Fundacji przeznaczane są na cele Fundacji określone w Statucie Fundacji.
 16. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej profilu Podopiecznego przypisywane są do Subkonta Podopiecznego.
 17. Środki przypisane do Subkonta Podopiecznego służą zaspokojeniu wyłącznie potrzeb Podopiecznego z zastrzeżeniem ust. 19 i 20.
 18. Środki zgromadzone na Subkoncie mogą być przeznaczone na:
  1. pokrycie kosztów leczenia oraz/lub kosztów rehabilitacji Podopiecznego;
  2. pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Podopiecznego;
  3. pokrycie kosztów uczestnictwa Podopiecznego w warsztatach terapeutycznych i terapeutyczno-zajęciowych;
  4. finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży;
  5. dożywianie, zakup specjalistycznych odżywek;
  6. refundację wydatków związanych z leczeniem i niezbędnym utrzymaniem Podopiecznego będącego niepełnosprawnym dzieckiem.
  7. inne potrzeb zgłoszone przez Przedstawiciela Podopiecznego i zaakceptowanych przez Zarząd Fundacji.
 19. W przypadku śmierci Podopiecznego środki przekazywane są na pomoc innym Podopiecznym lub inne cele statutowe Fundacji.
 20. Po zrealizowaniu celu gromadzenia środków wskazanego przez Przedstawiciela Podopiecznego środki mogą zostać przeznaczone na pomoc innym Podopiecznym.

 

§ 5 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka Prywatności dostępnym pod adresem: https://czaspomagac.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 6 Reklamacje 

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: pomagam@czaspomagac.pl wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej. 
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie, albo na piśmie na adres wskazany przez Użytkownika. 
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług udostępnionych przez te osoby.

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.czaspomagac.pl
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 27.10.2021 r.