Regulamin

§ 1 Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Strona internetowa- strona internetowa „czaspomagac.pl” dostępna pod adresem https://czaspomagac.pl/;
 2. Fundacja – Fundacja Miej Serce z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9 44-201 Rybnik, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000 368 135, NIP 642-314-31-06 REGON 241749910;
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki dokonywania darowizn oraz zakładania subkonta;
 4. Beneficjent – dziecko do 18 roku życia, zarejestrowane w Fundacji i posiadające Subkonto;
 5. Opiekun Beneficjenta – osoba pełnoletnia będąca opiekunem prawnym Beneficjenta;
 6. Subkonto – indywidualny numer, na którym gromadzone są środki pieniężne na potrzeby Beneficjenta;
 7. Wniosek – formularz przeznaczony do rejestracji nowego Beneficjenta Fundacji;
 8. Darczyńca – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonał darowiznę na rzecz Fundacji;
 9. Serwis pośrednictwa finansowego: payu.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444;
 10. Darowizna – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji.


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa www.czaspomagac.pl stanowi wyłączną własność Fundacji Miej Serce.
 2. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: pomagam@czaspomagac.pl przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje na temat działania strony internetowej czaspomagac.pl.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Każdy Użytkownik wpłacający darowiznę jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 5. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja zajmuje się w szczególności pomocom dzieciom do 18 roku życia.
 6. Fundacja zapewnia zarówno Darczyńcom jak i Beneficjentom pełną dyskrecję w zakresie przekazywanych środków.


§ 3 Darczyńcy

 1. Darczyńcom może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
 2. Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać darowizny poprzez stronę internetową czaspomagac.pl.
 3. Wpłata darowizny wymaga podania adresu email, na który Fundacja przesyła wiadomości informacyjne o dokonanej wpłacie lub inne ważne informacje. 


§ 4 Przekazywanie Darowizn

 1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Darczyńcy mogą przekazywać Darowizny  na rzecz Fundacji za pośrednictwem PayU.
 3. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Fundacji Użytkownik otrzymuje mailowe podziękowanie oraz w przyszłości będzie powiadamiany o różnych Podopiecznych fundacji lub jej działaniach.


§ 5 Zgłaszanie Beneficjentów

 1. Każdy może za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej zgłosić osobę, która w jego opinii z uwagi na trudną sytuację zdrowotną lub życiową wymaga wsparcia aby fundacja nawiązała z nią kontakt.

 

§ 6 Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka Prywatności

§ 7 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: pomagam@czaspomagac.pl wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej. 
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. 
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z strony internetowej, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.


§8 Założenie konta beneficjenta

 1. Utworzenie Subkonta dla Beneficjenta uwarunkowane jest pozytywną weryfikacją Wniosku, który znajduje się na stronie miejserce.pl/rejestracja/
 2. Po pozytywnej weryfikacji przez Fundację profil Beneficjenta będzie również wyświetlany na stronie czaspomagac.pl


§9 Środki na subkoncie Beneficjenta

 1. Wszystkie środki zgromadzone na Subkontach są własnością Fundacji. Środkami dysponuje Zarząd Fundacji. Środki znajdujące się na Subkoncie Beneficjenta nie są jego własnością, służą one zaspokojeniu potrzeb Beneficjenta określonych we Wniosku, przede wszystkim:
 • Pokryciu kosztów leczenia oraz/lub kosztów rehabilitacji Beneficjenta;
 • Pokryciu kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Beneficjenta;
 • Pokryciu kosztów uczestnictwa Beneficjenta w warsztatach terapeutycznych i terapeutyczno-zajęciowych;
 • Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego;
 • Finansowanie zakupu zabawek, oraz odzieży
 • Dożywianie, zakup specjalistycznych odżywek
 • Pomocy społecznej tj. refundacji wydatków związanych z leczeniem i niezbędnym utrzymaniem niepełnosprawnych dzieci.
 1. Podstawą do refundacji kosztów jest posiadanie odpowiedniej ilości środków na Subkoncie oraz przesłanie faktur/rachunków zgodnych ze statutem fundacji przez Beneficjenta lub Opiekuna Beneficjenta.
 2. Wszelkie zobowiązania dokumentowane są fakturami/rachunkami wystawionymi na Fundację lub w przypadku refundacji wydatków na Rodzica/Opiekuna.
 3. Zwrot środków pieniężnych lub zapłata za wydatki następuje bezgotówkowo przelewem bankowym lub też przekazem pocztowym. Rozliczenie środków za dany miesiąc będzie następować do końca następnego miesiąca.
 4. Po zaspokojeniu potrzeb Beneficjenta określonych we wniosku środki mogą zostać przeznaczone na innych potrzebujących.
 5. W przypadku śmierci Beneficjenta środki przekazywane są na inne cele Beneficjentów, lub na cele statutowe Fundacji.


§10 Likwidacja Subkonta

 1. Likwidacja Subkonta następuje:
 • Po zrealizowaniu celu prowadzonego Subkonta dla danego Beneficjenta,
 • W przypadku śmierci Beneficjenta,
 • W przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu,
 • Z innych ważnych powodów uniemożliwiających prowadzenie Subkonta.


§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.czaspomagac.pl
 2. Beneficjenci posiadający Subkonto w Fundacji zobowiązani są osobiście, bądź przez Opiekuna Beneficjenta każdorazowo informować Zarząd Fundacji o każdej zmianie danych miejsca zamieszkania Beneficjenta, stanie zdrowia Beneficjenta oraz o zmianach celu wskazanego we Wniosku.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r.
   

W związku z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców Beneficjentowi, jego Opiekunowi a także osobom trzecim. W oparciu o niniejszą Ustawę, Fundacja nie udostępnia także informacji o wysokości i źródeł zebranych środków osobom i instytucjom postronnym.